Skip to content

XÁC NHẬN ĐỒNG Ý CỦA PHỤ HUYNH

Thông

Chúng tôi hiểu rằng con em của quý vị mong muốn có thể truy cập và sử dụng Website với tư cách là người dùng chính thức. Để con em có thể đăng ký tài khoản, phụ huynh cần cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của con em mình.  

Trong trường hợp trẻ dưới 18 tuổi hoặc trong độ tuổi trưởng thành theo quốc gia của bạn, chúng tôi yêu cầu phụ huynh và/hoặc người giám hộ đồng ý trước khi chúng tôi thu thập thông tin cá nhân liên quan đến con em của quý vị.

XÁC NHẬN ĐỒNG Ý CỦA PHỤ HUYNH

Để xác nhận đồng ý để thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân của trẻ, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn bên dưới:

1. Hoàn thành tất cả các mục bên dưới và ký vào Xác Nhận Đồng Ý Của Phụ Huynh này.

2. Scan và gửi mail Xác Nhận Đồng Ý đã hoàn thành và có kèm chữ ký cho chúng tôi qua địa chỉ support@sweelee.com.vn.

Thông Tin Tài Khoản (dành cho trẻ em)

Họ tên: _______________________________________________________

Ngày sinh: _______________________________________________________

Email đăng ký: _______________________________________________________

Thông Tin Phụ Huynh/Người Giám Hộ Hợp Pháp:

Họ tên: _______________________________________________________

Quan hệ với người dùng: _______________________________________________________

Địa chỉ Email: _______________________________________________________

Tôi xác nhận đã được cấp quyền truy cập, đã kiểm tra và hoàn toàn đã tìm hiểu thông tin về Điều Khoản Sử DụngChính Sách Bảo Mật.

Bằng việc cung cấp thông tin ở trên và ký vào bản yêu cầu này, tôi đồng ý rằng:

(a) con em tôi sẽ tham gia sử dụng dịch vụ từ thời điểm này; và

(b) việc thu thập, sử dụng, cung cấp thông tin cá nhân của con tôi như đã đề cập trong Điều Khoản Sử Dụng và Chính Sách Bảo Mật.

Tôi có thể gửi mail qua địa chỉ support@sweelee.com.vn bất cứ lúc nào:

(i) yêu cầu xem xét thông tin cá nhân của con tôi,

(ii) yêu cầu để chỉnh sửa hoặc xoá thông tin cá nhân của con tôi; và

(iii) yêu cầu ngưng thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của con tôi.

Tôi hiểu rằng tôi có thể đồng ý việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của con tôi mà không đồng ý việc tiết lộ thông tin đó cho các bên thứ ba trừ trường hợp được đề xuất để cung cấp và quản lý dịch vụ.

_____________________________

Chữ ký Phụ huynh/Người giám hộ hợp pháp

Ngày ký: __________________